Christian Anker Peter Jensens Kongebrev 1918
Af Peter Lars Jensen september 2005

Min farfar Christian Anker Peter Jensen blev født udenfor ægteskab. Han var et elskovsbarn mellem hans mor og en murer, som senere blev gift og fik flere børn. Anker blev født den 23. april 1908 og døde den 15. januar 1965. Han var daglejer og arbejdsmand på Havnø gods og Visborggård. Hans mor Kirstine Jensen, født i Skelund i 1889, bort-adopterede ham til sin søster Johanne Marie Jensen og hendes mand Hans Marinus Nielsen i 1918, da han var 10 år gammel. Også Ankers biologiske far - "barnefaderen", er nævnt i sagsagterne. Hans navn var Peter Nielsen og han var murer og kom fra Veddum (se bevillingen side 5 herunder).

For at opnå adoption skulle en adoptionsbevilling fra Justitsministeriet gives. Sagsagterne herfor kan ses og læses herunder. Bevillingen mundede i sidste ende ud i et såkaldt "kongebrev".
Hele bevillingssagen kan læses herunder med henvisninger til indscanninger af de enkelte sider - alle siderne kan også ses her. Ord i kursiv og parantes er primært "fortolkninger" jeg har gjort grundet forkortelser og problemer med skrifttydningen:

Side 1 – kolonne 1 & 2 - se siden her.
Justitsministeriets 1.ste Expeditionskontor. Chr. X Gratis skrivelse med 2 bilag. Andragerindens Søstersøn.
G.v. Eftersom Husejer Hans Marinus Nielsen og hustru Johanne Marie, f. Jensen, af Visborg, Aalborg Amt i V.L.N.J.
For Os allerunderdanigst har andraget, at de, som barn har taget til sig Kristian Anker Peter Jensen, der er født d. 23/4-1908 i Visborg og døbt d. 24/5 samme år i Kirken smstds. (sammesteds), Søn af Kirstine Jensen.
Og at det er deres ønske, at dette Barn maa anses som deres eget Barn, saa bevilge Vi herved allernaadigst, at nævnte maa adoptere.

Side 2 – kolonne 1 - se siden her.
Der kan fmtl. (formentlig) ikke være nogen Betænkelighed ved at meddele en Adoptionsbevilling, selvom denne hverken giver Arveret eller Navn. Arveretten er i hvert fald ikke afgørende, idet der jo gives overmaade Bevilling uden Tvangsarveret (dvs. med Testationsforbehold) og Bevilling helt uden Arveret forekommer ogsaa. Heller ikke synes man at burde lægge afgørende vægt på Navnet; Bevilling uden Navn forekommer også lejlighedsvis (også bortset fra sådanne Tilfælde, hvor Adoptivforældrenes og Barnets Navn er det samme). Som Eksempel fra ældre tid paa Adoptbev. (Adoptionsbevilling) uden Arveret eller Navn henvises til vedl. D. 1768/1877.
I.a.e. mod at forl. Opl. (Oplysning ?) om Vederlag og Slægtskabsforh., hvorimod den foreligg. Uformuenhedsatt(est) synes at kunne passere.

Side 2 – kolonne 2 - se siden her.
3/5-1918. Husejer Hans Marinus Nielsen, og hustru Johanne Marie, f. Jensen (med børn) om gr (?) Adoption af uægte født Dreng, født 23/4 1908, døbt med Moderens navn.
Ikke Navn Ikke Arv. Moderen samtykker
Attest om Vandel og Evne til at forsørge. Plejebørnstilsynet anbefaler. Barnet er født i deres Hjem og har altid været hos dem. Henst (?) har indhentet en udtrykkelig Erklæring fra Andragerne og Barnets Moder om, hvorvidt der skal gøres Vederlag for Adoptionen, bortset fra at Andragerne skal oppebære Barnefaderens Bidrag, + Oplysning om hvorvidt Andragerne er i Slægt med Barnet (siden Barnet er født hos dem kunde det maaske være Hustruens Søsterbarn) + Uformuenhedsattest. (den foreliggende er lovlig vag).

Side 3 - se siden her.
Nyt ref. 12/7-1918. Barnet er Hustruens Søsterdatter?? Intet Vederlag. Henst (henstiller?) at bev (bevilges/bevilling) gratis uden Navn og Arv. ”nogen særlig (?)”.

Side 4 – kolonne 1 - se siden her.
23/5 Visborg By og Sogn Hindsted Herred, Aalborg Amt den 10/3-1918. Husejer Hans Marinus Nielsen og Hustru Johanne Marie født Jensen ansøger om Tilladelse til at adoptere Barnet Christian Anker Peter Jensen.

Side 4 – kolonne 2 - se siden her.
Til Kongen. Vi underskrevne Husejer Hans Marinus Nielsen og Hustru Johanne Marie født Jensen ansøger herved allerunderdanigst om allerhøjeste Tilladelse til at adoptere Barnet Christian Anker Peter Jensen, som er født den 23. April 1908. Barnet har været hos os fra ganske lille og er født i vort Hjem og er altid bleven regnet som vort eget Barn. Vi har i vort Ægteskab tvende (=2) Børn på henholdsvis 15 og 17 Aar, men disse er nu ude at tjene. Da vor Stilling og Forhold er saaledes, at vi ikke godt helt uden Vederlag kan paatage os Bekostningen ved Barnets Opdragelse, ønsker vi kun at adoptere barnet imod at erholde det Un-

Side 5 - se siden her.
-derholdsbidrag – 82 kr. om Aaret som Moderen Kirstine Jensen i Ægteskab med Arbejdsmand Niels Christian Berthelsen af Solbjerg har Krav paa hos Barnefaderen, saaledes at vi med Hensyn til at kunne inddrive (tror jeg, ikke 100% sikker?) bemeldte Alimentationsbidrag (underholdsbidrag) hos Barnefaderen, Murer Peter Nielsen af Veddum erholder samme Ret i enhver Henseende som Moderen nu har, og overdrager hun os ved sin Underskrift herpaa sine Rettigheder overfor Barnefaderen og meddeler Samtykke til Adoptionen. Det ønskes ikke at Adoptionen skal medføre Arveret for Barnet efter os og ejheller nogen Navneforandring for Barnet. Der andrages kun om, at Adoptionen faar den Virkning, at vi erholder Forældremagten over Barnet samt Forpligtelse til at bekoste dets Opdragelse imod at erholde Moderens Ret overfor Barnefaderen. Vi andrager om, at Adoptionsbevillingen under Hensyn til at vi er Smaakaarsfolk, meddeles os gratis. Vor Vielsesattest samt Barnets Daabsattest er vedlagt.
Allerunderdanigst Hans Marinus Nielsen Johanne Marie Nielsen f. Jensen
 
Jeg tiltræder som Moder til Barnet forbemeldte Andragende.
Kirstine Berthelsen f. Jensen

Side 6 - se siden her.
Vi underskrevne, som nøje kender Ansøgerne, kan herved anbefale, at fornævnte Andragende bevilges, idet vi bekræfter Rigtigheden af foranførte og bevidner, at Andragernes Livsførelse og Vandel helt igennem har været upaaklagelig, saaledes at Barnet, som har haft det godt hos Ansøgerne, kan betros dem Opdragelse. Deres økonomiske Forhold er saaledes, at de vel kan bekoste Barnets Opdragelse, men de er dog Smaakaarsfolk, saa vi mener, der kan være god Anledning til at meddele Bevillingen gratis.
E. Busch, Sognefoged Lærer Baden, Visborg
 
Vi underskrevne, som i mange Aar har kjendt Hans Marinus Hansen og hans Hustru, kan i alle Dele slutte os til ovenstaaende Erklæring og give Hjemmet vor bedste Anbefaling.
Plejebørnstilsynet i Visborg Frederikke Baden Maren Nielsen

Side 7 - se siden her.
Foranstaaende Andragende anbefales. Hermed 2 Bilag. Hellum-Hindsted Herreder
Den 25. April 1918. Forelægges Justitsministeriet med Henstilling om den ansøgte med Hensyn til Retsvirkningerne begrænsede Adoption kan bevilges.
Aalborg Stiftamt, d. 30. April 1918
2 Bilag.
Der bedes indhentet en udtrykkelig Erklæring fra Andragerne og Barnets Moder om, hvorvidt der skal yders Vederlag for Adoptionen bortset fra, at Andragerne skal oppebære Barnefaderens Bidrag, hvorhos der maatte tilvejebringes Oplysning om, hvorvidt Andragerne er i Slægt med Barnet.
Justitsministeriet, den 23. Maj 1918.
Til Amtmanden over Aalborg Amt.
Tilstilles Hr. Herredsfogden i Hellum-Hindsted Herreder til Foranstaltning og Tilbagesendelse. 2 Bilag. Aalborg Stiftamt, d. 28. Maj 1918.
Tilstilles paany tjenstligst Aalborg Stiftamt under Henvisning til vedlagte Erklæring af 28. f.m. – Hans Marinus Nielsens Hustru er Søster til Barnets Moder.
Hellum-Hindsted Herreder den 2. Juli 1918

Side 8 - se siden her.
Indsendes paany til Justitsministeriet med Henvisning til foranstaaende. Aalborg Stiftamt d. 9. Juli 1918

Side 8 – indlagt bilag - se siden her.
P. T. Visborg den 28. Juni 1918
Jeg undertegnede Kirstine Berthelsen født Jensen erklærer herved at der ikke skal ydes ej heller haves noget Vederlag af Husejer af Visborg Hans Marinus Nielsen for det af Dem adopterede mig Tilhørende Barn Kaldet Kristian Anker Peter Jensen, ud over det Bidrag Barnefaderen er forpligtiget at yde til barnet.
Kirstine Berthelsen f. Jensen
 
Jeg undertegnede Husejer Hans Marinus Nielsen af Visborg erklærer herved ved min Underskrift at der ikke skal ydes mig noget Vederlag for at Adoptere Barnet Kristian Anker Peter Jensen ej heller skal der gives noget, ud over det Bidrag som Barnefaderen skal give til Barnets Underhold.
Hans Marinus Nielsen

Side 8 – indlagt bilag (side 2) - se siden her.
Det bemærkes at Barnemoderen er Søster til Hans Marinus Nielsens Hustru.

Side 9 - se siden her.
Amtmanden over Aalborg Amt, +2 Bilag. Paategn. 23. Maj 1918.
Paa Andr. (Andragende) af 10/3-1918 fra Husejer Hans Marinus Nielsen og Hustru Johanne Marie f. Jensen af Visborg om Adoptionsbevilling.
Der bedes indhentet en udtrykkelig Erklæring fra Andragerne og Barnets Moder om, hvorvidt der skal ydes Vederlag for Adoptionen bortset fra, at Andragerne skal oppebære Barnefaderens Bidrag, hvorhos der maatte tilvejebringes Oplysning om, hvorvidt Andragerne er i Slægt med Barnet.